الکترومغناطیس

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اِلکتِرومغناطیس (electromagnetism)

در فیزیک، ویژگی‌ها و برهم‌کنش‌های مغناطیس و جریان‌های برق. جریانی که از جسم رسانا درحال عبور است، در اطراف آن میدانی مغناطیسی پدید می‌آورد. میدان مغناطیسی متغیری هم که با جسم رسانا برهم‌کنش داشته باشد، جریانی در آن جسم پدید می‌آورد. این پدیده به اثر الکترومغناطیسی معروف است.