الکتروپوزیتیو

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اِلِکتِروپوزیتیو (electropositive)

(یا: مُثبت‌بار) صفت عناصری که تمایل به ازدست‌دادن الکترون و تبدیل‌شدن به یون مثبت دارند. فلزات قلیایی نمونۀ نوعی از این عناصرند. این عناصر در واکنش‌های شیمیایی الکترون از دست می‌دهند و انرژی یونیزاسیون آن‌ها پایین است. سزیوم الکتروپوزیتیوترین عنصر و فلوئور الکترونگاتیوترین عنصر است.