انبساط گرمایی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

انبساط گرمایی (thermal expansion)
در فیزیک، انبساط حاصل از افزایش دما در جسم. این پدیده را به‌صورت انبساطی خطی، انبساط سطحی، و انبساط حجمی بیان می‌کنند. ضریب انبساط خطی، α، افزایش نسبی طول جسم بر اثر هر درجه افزایش دماست؛ ضریب انبساط سطحی، β، افزایش نسبی سطح به‌ازای هر درجه افزایش دما؛ و ضریب انبساط حجمی، γ، افزایش نسبی حجم به‌ازای هر درجه افزایش دماست. با تقریب خوبی می‌توان نوشت: β = ۲α و γ = ۳α.