انتشارات دولتی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

انتشارات دولتی

(یا: انتشارات رسمی؛ اسناد دولتی) اسناد دولتی که سازمان‌ها یا مؤسسات وابسته به دولت با هزینۀ دولتی منتشر می‌کنند. سازمان‌هایی چون مجلس مقننه، ارگان‌های قضایی، و اجرایی و سازمان‌های زیر مجموعۀ آن‌ها چون دانشگاه‌ها و مجامع علمی، نمایشگاه‌ها، کتابخانه‌ها، موزه‌ها و انجمن‌های صنعتی، که از بودجه دولتی ـ مستقیم یا غیر مستقیم ـ بهره‌مند می‌شوند، در زمرۀ سازمان‌های دولتی‌اند. در نتیجه، نشریاتی که این سازمان‌ها منتشر می‌کنند جزو انتشارات رسمی است. انتشارات رسمی عموماً در کتابخانه‌ها وجود ندارد. با حضور فنّاوری‌های جدید پیش‌بینی می‌شود اطلاع‌رسانی این نشریات از طریق روش‌های الکترونیکی وسعت یابد.