انموذج

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اُنْمُوذَج

کتابی به عربی در نحو، نوشتۀ زمخشری (۴۶۷ـ۵۳۸ق). این کتاب مختصری از کتاب مفصّل اثر دیگر اوست. این کتاب در ایران از کتاب‌های معروف درسی حوزه است و با شرحی مجمل در مجموعۀ درسی جامع‌المقدّمات بارها به‌چاپ رسیده است. زمخشری در این رساله در نهایت ایجاز، تقریباً تمام مسائل نحو و اندکی از صرف (تثنیه، جمع، تصغیر و...) را گفته است.

انموذج سال 1859م در شهر کریستیانپا (پایتخت نروژ) چاپ شد. سال 1879م در شهر غازان و در ایران و هند نیز به طور مکرر چاپ شده است.