انموذج

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 08:02, 25 July 2023 by Reza rouzbahani (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

اُنْمُوذَج

کتابی به عربی در نحو، نوشتۀ زمخشری (۴۶۷ـ۵۳۸ق). این کتاب مختصری از کتاب مفصّل اثر دیگر اوست. این کتاب در ایران از کتاب‌های معروف درسی حوزه است و با شرحی مجمل در مجموعۀ درسی جامع‌المقدّمات بارها به‌چاپ رسیده است. زمخشری در این رساله در نهایت ایجاز، تقریباً تمام مسائل نحو و اندکی از صرف (تثنیه، جمع، تصغیر و...) را گفته است.

انموذج سال 1859م در شهر کریستیانپا (پایتخت نروژ) چاپ شد. سال 1879م در شهر غازان و در ایران و هند نیز به طور مکرر چاپ شده است.