اپوستانه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اَپوسْتانه‌
بندری‌ باستانی‌ در کرانۀ‌ خلیج‌ فارس، که‌ ناوگان‌ اسکندر به‌ فرماندهی‌ نئارخوس‌ در مسیر دریایی‌ خود از رودخانه سند به‌ شوش‌ در آن‌ پهلو گرفت‌. محل‌ واقعی‌ این‌ بندر، که‌ نئارخوس‌ در زمستان‌ ۳۲۴پ‌م در آن‌جا با قایق‌های‌ زیادی‌ مواجه‌ شد، به‌ درستی‌ روشن‌ نیست‌. دو آبادی‌ به‌ نام‌ بستانو، در جنوب‌ شرقی‌ و شمال‌ شرقی‌ خلیج‌ کوچک‌ نایبند، می‌توانند همان اپوستانۀ‌ باستانی‌ باشند.