اکلسیا

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by Nazanin (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

اِکْلِسیا (ecclesia)

مجمع شهروندان در یونان باستان. در آتن، همۀ مردان هجده سال به بالا، که والدینشان شهروند آتن بودند، در آن شرکت می‌کردند. مجمع ۴۰‌بار در سال روی تپه‌ای موسوم به پْنیکس[۱] تشکیل جلسه می‌‌داد، و ریاست آن را کمیته‌ای از شورای دموکراتیک برعهده داشت. در آغاز، پادشاهان یا قُضات برای تصمیم‌گیری دربارۀ جنگ و صلح آن را برگزار می‌کردند؛ از ۵۹۴پ‌م بر اختیارات مجمع افزوده شد. در زمان برقراری دموکراسی، این مجمع به رکن مهم قانون‌گذاری و حکومت‌ تبدیل شد. واژه کلیسا از همین کلمه گرفته شده است.

 


  1. Pnyx