بازنشستگی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بازنشستگی

مستخدمین دولت و نیز کارگران، در مقابل تکالیف و مسئولیت‌هایی که در برابر دولت یا کارفرما دارند، از حقوق و مزایایی نیز برخوردارند که در قانون پیش‌بینی شده است، مانند حق دریافت حقوق یا دستمزد، بیمۀ خدمات درمانی و رفاهی، حقوق بازنشستگی، حقوق وظیفۀ از کارافتادگی و غیره، بنابراین بازنشستگی، یکی ازحقوق مستخدم دولت یا کارگر است که جزئیات و ترتیبات آن را قانون معلوم کرده است. بازنشستگی دولتی یا تقاعد، وضعیت کارمند رسمی است که دولت به‌علت پایان گرفتن مدت خدمت یا کبر سن یا فرسودگی و ناتوانی انجام کار، به خدمت او خاتمه می‌دهد و برای او مستمری ثابتی را تعیین می‌کند (حقوق بازنشستگی). مطابق قانون استخدام کشوری، بازنشستگی کارمندان دولت به دو صورت انجام می‌شود: ۱. به درخواست کارمند؛ ۲. به اختیار دولت. مواد ۷۴ و ۷۶ قانون استخدام کشوری و نیز مادۀ ۲ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی شرایط تقاضای بازنشستگی کارمندان رسمی دولت را تعیین کرده است. شرایط درخواست بازنشستگی کارگران و ترتیبات بازنشستگی و پرداخت حقوق بازنشستگی ایشان برعهدۀ سازمان تأمین اجتماعی است.