باکوس

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

باکوس

در اساطیر روم، ایزد شراب و تاک و عیاشی و لهو و لَعِب. برابر دیونوسوس در اساطیر یونانی. باکوس در دین رومیان جایگاه رفیعی ندارد، اما شماری از فرقه‌های رازورز او را نیز می‌پرستیدند. اینان، در مراسمی با عنوان باکانال چندان به افراط باده‌گساری می‌کردند که لاجرم سنای روم بر آن شد با آن به مقابله برخیزد.