بخارایی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بخارایی
از لهجه‌های تاجیکی و در کنار لهجه‌های سمرقندی و فرغانه‌ای و پنجکتی، در شمار مجموعۀ گویش‌های گروه شمالی تاجیکی رایج در بخارا. نظام آوایی و دستور زبان بخارایی، مانند تاجیکی است.

شماری از واژگان بخارایی عبارت‌اند از: جام (شیشه)، جام‌بُر (شیشه‌بر)، آروخانه (لانۀ زنبور)، آسپان (آسمان/ فلک)، توارَه (دیواره)، آش (پلو)، آش خورک (پیش‌بند)، سَربستگی (دختری که نامزد دارد)، آب‌بازی (شناگری)، گشتَه (دوباره/دیگر)، چیزناک (مالدار/دارا)، جامه‌شوی (گازر).