بختیاری

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

بختیاری
از گویش‌های لری که در قلمرو بختیاری، از غرب اصفهان تا دزفول و شوشتر، رواج دارد. جمعیتی که به این گویش سخن می‌گویند نزدیک به ۶۰۰ هزار نفرند که شامل طوایف بزرگ چهارلنگ و هفت‌لنگ می‌شود.