بخشنامه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بخشنامه

دستورالعمل‌ها و تعلیماتی که بالاترین مقام مسئول هر دستگاه دولتی برای نحوۀ انجام وظیفه و ارشاد کارکنان و ادارات تابعه و نیز برای جلوگیری از اشتباه و اعمال خلاف قانون، در حدود صلاحیت و اختیارات خود صادر می‌کند. اگر دستورالعمل‌ها و راهنمایی‌های صادره از طرف وزیر، ناظر به مورد خاص و خطاب به ادارۀ خاصی باشد، دستور اداری یا حکم وزارتی نیز گفته می‌شود و در صورتی‌که ناظر به امور عمومی و وظایف کلی و خطاب به مأمورین و ادارات مختلف تابعه باشد، بخشنامۀ اداری نامیده می‌شود. بخشنامه وسیلۀ اجرایی و ابزار نظارتی مدیران است و معمولاً قوانین و آیین‌نامه‌ها از طریق بخشنامه به ادارات تابعه ابلاغ می‌شود که حاوی ترتیبات و تعلیمات لازم برای نحوۀ اجرای قانون مربوط است. بخشنامه، پس از ابلاغ، به اجرا در‌می‌آید و مأموران دولتی یا ادارات ذیربط مکلف‌اند مفاد آن را به‌عنوان دستور مقام مافوق رعایت و اجرا کنند.