برآمد

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بَرآمَد (outcome)

در نظریۀ احتمال و آمار، هریک از نتایج ممکن یک آزمایش. مثلاً، در مسابقۀ دو تیم الف و ب، برآمدهای ممکن عبارت‌اند از ۱. الف برنده شود، ۲. ب برنده شود، و ۳. بازی مساوی شود. همچنین، هنگام ریختن تاس، برآمدهای ممکن عبارت‌اند از اعداد ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶.