براهویی، زبان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 07:01, 29 July 2023 by Reza rouzbahani (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

بَراهویی، زبان

از زبان‌های دراویدی شمال غربی و زبان بیشتر مردم قبیلۀ براهویی ساکن در معبر باریکی که از جنوب کویته در پاکستان آغاز می‌شود. تیره‌های اصلی براهویی عبارت‌اند از سراوانی، جهلاوانی و مکرانی. گروهی از براهویی‌ها در مسیر رود هیرمند افغانستان مسکن گزیده‌اند. اما براهویی‌های نیمه‌چادرنشین در ایران امروزی در سیستان زندگی می‌کنند، هرچند شمار اندکی از آنان نیز نزدیک خاش اقامت دارند. تعداد کمی از براهویی‌ها نیز در واحۀ مرو (جمهوری ترکمنستان) ساکن‌اند.

اغلب براهویی‌ها به دو زبان اصلی براهویی و بلوچی سخن می‌گویند. براهویی تأثیر زیادی از بلوچی و فارسی گرفته است. متون امروزی این زبان به خط فارسی نستعلیق نوشته می‌شود. در این خط برخی از واج‌ها اضافه شده‌اند که رسم‌الخط خاصی دارند.