بردستان، قلعه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\1' به '<!--1')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

بَردستان، قلعه

واقع در استان بوشهر. تاریخ احداث آن روشن نیست. تا دورۀ دیلمیان آباد بوده و بعدها تعمیرشده و تغییرشکل یافته است. طاق‌سازی‌ها و گچ‌بری‌های گوشوارها و غرفه‌ها همه به سبک ساسانی و سبک قدیمی معماری رایج در جنوب ایران بوده است. از سه حیاط، چهار برج بیرونی، چهار برج درونی، یک عمارت شاه‌نشین و چندین اتاق تشکیل می‌شده است. دیوارهای بلند، انحنای برج‌ها، طاق‌ها و چارچوب‌های در ورودی آن هنرمندانه ساخته شده است. تعداد زیادی از دیوارها، یک برج، مقداری از گچ‌بری‌ها و چند آب‌انبار آن باقی است و آثار انبارهای اسلحه و آذوقه و راه‌های پنهانی به بیرون قلعه مشهود است.