بردکری

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

برْدِکَری
بَرْدِکَری از گویش‌های لری سگوندی که در روستای بردکر منطقۀ آبستان (خرم‌آباد) بدان تکلم می‌کنند و به خرم‌آبادی بسیار نزدیک است.

در این گویش، صامت‌ها همانند صامت‌های فارسی است. تغییر و تبدیلات آوایی بردکری: در این گویش /-e/ پایانی به /-a/ تبدیل می‌شود مثلاً: panja (پنجه)، pina (پونه)؛ تبدیل /u/ به /i/ در: pik (پوک)، pil (پول)، zi (زود)؛ گاهی حذف صامت پایانی مثلاً در pus (پوست)، xu (خوب)، zemi (زمین)، zi (زود)؛ حذف /-h/ میانی و استفاده از /a:/ به جای آن در: zar (زهر)، pa: (پهن)؛ تبدیل /x/ به /h/ آغازی در hoftiyen (خوابیدن)، ضمایر اشاره i (این)، u (آن)، ilo (این طرف) ulo (آن طرف)، ise (این‌جا)، use (آن‌جا). فعل گفتن با ریشۀ gu صرف می‌شود: زمان حال: guom (می‌گویم)، gui، gua، guim، guit، guan؛ زمان گذشته ساده: goti، got، gotim، gotid، برخی از واژگان بردکری: boa (بابا)، te (نزد، پهلو)، beleng (بلند)، bi (بزغاله)، sewz (سبز)، pil (پُل)، bid (بِه)، b?d?m (بادام)، xana (خنده)، kor (پسر)، panuka (بید (حشره)).