برم دلک، نقش برجسته

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\1' به '<!--1')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

بَرم دِلَک، نَقش بَرجَسته

در نزدیکی شیراز و در جنوب شرقی قصر ابونصر است. برم دلک بر سینۀ صخره‌ای بلند حجاری شده است و از سه صحنه شکل می‌گیرد: دو صحنۀ نیایش بهرام ساسانی دوم در مقابل آتشدان و صحنۀ بهرام دوم و همسرش شاپوردخت. ارتفاع این نگاره از سطح بیشۀ برم دلک شش متر است.