بروجردی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

بروجردی
از لهجه‌های لُری فیلی رایج در بروجرد، واقع در استان لرستان. بروجردی بیش از دیگر لهجه‌های لُری تحت تأثیر فارسی است.

همچون بقیۀ گویش‌های لُری، اسم در بروجردی صرف نمی‌شود و مذکر و مؤنث ندارد. نشانۀ جمع oـ است، مانند doxtero «دختران».