بلشویک

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by Reza rouzbahani (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

بُلْشِویک (Bolshevik)

بُلْشِويک

اعضای اکثریت حزب سوسیال دموکرات روسیه[۱]. در ۱۹۰۳ از منشویک[۲]ها جدا شدند. بلشویک‌ها به رهبری لنین[۳]، با سپردن قدرت به کارگران از نابودی نهادهای سیاسی و اقتصادی سرمایه‌داری و برقراری حکومت سوسیالیستی حمایت می‌کردند. در ۱۹۱۷ انقلاب روسیه[۴] را برپا کردند و در ۱۹۱۸ نام حزب خود را به حزب کمونیست روسیه[۵] تغییر دادند.

 


  1. Russian Social Democratic Party
  2. Menshevik
  3. Lenin
  4. Russian Revolution
  5. Russian Communist Party