بندبازی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بندبازی

از انواعِ معرکه‌گیری. در دو سویِ مکانِ معرکه دیرک‌هایی بلند استوار می‌کردند و میانِ دو ستون، بندی محکم می‌کشیدند. بندباز کسی بود که از دیرک بالا می‌رفت و بر روی بند به اجرای حرکاتِ مهیج، معلق ‌زدن، یک‌پا راه‌ رفتن، جَست‌جَست کردن و جز آن‌ها می‌پرداخت. بندباز برای آن‌که تعادلِ خود را از دست ندهد چوبی در دست می‌گرفت، بندبازانی نیز بودند که بی‌چوب نیز تعادلِ خود را حفظ می‌کردند. در آن حال که بندباز به‌کارِ خود مشغول بود، دلقکی با لباسِ قرمز و صورتِ سیاه‌کرده و کلاه‌بوقی منگوله‌دار در زیرِ طناب راه می‌رفت و حرکاتِ او را تقلید می‌کرد. در پایان نیز معرکه‌گیران از تماشاگران طلبِ اعانه می‌کردند.