بندر انزلی، شمس العماره

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 07:42, 28 January 2024 by Reza rouzbahani (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
حوض و اِلِمانی که امروزه در موقعیت شمس‌العماره برپاست

بندر انزلی، شمس‌العمارِه

عمارتی که در ۱۲۸۸ق و دورۀ ناصرالدین‌شاه قاجار در شمال عمارت شهرداری کنونی بندرانزلی و مشرف به دریا بنا شده بود. پنج طبقه و نمایی به رنگ‌های قرمز و آبی داشت. ناصرالدین‌شاه هنگام سفر به اروپا در آن اقامت می‌کرد. در ۱۳۳۱ق در حال ویرانی بود و مرکز قرنطینه در آن برپا شده بود.

در اوائل حکومت رضاشاه با تأسیس ساختمان شهرداری به طور کامل برچیده شد و امروز از آن اثری برجا نیست. اکنون حوضی برجای آن برپاست.