بهبودخان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 09:10, 3 July 2023 by Shahraabi (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

بِهبودخان (اواخر قرن ۱۲ و اوایل قرن ۱۳ق)

(معروف به: بهبودخان اِتکی تاتار مَرْوی) از امرا و سرکردگان‌ لشکری‌ شاهرخ‌شاه‌ افشار. چون‌ وی‌ از دستور شاهرخ‌ مبنی‌ بر دستگیری‌ و قتل‌ میر سید محمد صفوی (← سلیمان صفوی دوم)‌ امتناع‌ کرد، دستگیر و زندانی‌ شد. اما به‌ کمک‌ عده‌ای‌ از امرا آزاد گردید و سلیمان‌ دوم‌ را به سلطنت رساندند و شاهرخ را نابینا کردند. شاه‌سلیمان، بهبودخان را‌ به‌ سپهسالاری‌ سپاه‌ تعیین‌ کرد. او توانست‌ هرات‌ را تصرف‌ کند و‌ خود حاکم‌ آن‌ شهر شود اما به‌دنبال‌ خلع‌ شاه‌‌سلیمان،‌ شاهرخ‌شاه‌ دوباره‌ به‌ پادشاهی‌ رسید. بهبودخان‌ با نگرانی‌ در نامه‌ای‌ اطاعت‌ خود را به‌ احمدشاه‌ دُرّانی‌ که‌ در قندهار بود، اعلان‌ کرد و به او پیوست.