بورده، ژول (۱۸۷۰ـ۱۹۶۱)

بوردِه، ژول (۱۸۷۰ـ۱۹۶۱)(Bordet, Jules)

باکتری‌شناس[۱] و ایمنی‌شناس[۲] بلژیکی. به‌سبب تحقیق در زمینۀ ایمنی[۳] به جایزۀ نوبل پزشکی و فیزیولوژی ۱۹۱۹ دست یافت. نقش سرم خون در عکس‌العمل ایمنی انسان را بررسی کرد و برای نخستین‌بار باسیل[۴] سیاه‌سرفه[۵] را در ۱۹۰۶ جدا ساخت.


  1. bacteriologist
  2. immunologist
  3. immunity
  4. bacillus
  5. Whooping-Cough