بویراحمدی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بویراحمدی
بویراحمدی گویش بخش شمالی استان کهگیلویه و بویراحمد که با گویش‌های بختیاری و لُری در شمار گویش‌های منطقۀ جنوبی زاگرس قرار می‌گیرد. این گویش به گویش کهگیلویه و مَمَسنی در بخش جنوبی استان بسیار نزدیک است و در برخی از واژه‌ها و ویژگی‌های صرفی و آوایی با کردی و گویش‌های همسایۀ دیگر مشترک است.