بویراحمدی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 06:00, 18 May 2021 by Nazanin (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

بویراحمدی
بویراحمدی گویش بخش شمالی استان کهگیلویه و بویراحمد که با گویش‌های بختیاری و لُری در شمار گویش‌های منطقۀ جنوبی زاگرس قرار می‌گیرد. این گویش به گویش کهگیلویه و مَمَسنی در بخش جنوبی استان بسیار نزدیک است و در برخی از واژه‌ها و ویژگی‌های صرفی و آوایی با کردی و گویش‌های همسایۀ دیگر مشترک است.