بیت

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

بِیت
کوچک‌ترین واحد شعر در زبان فارسی و عربی، متشکل از دو مصراع، در نسخه‌شناسی. واحد اندازه‌گیری نوشتۀ کتاب، برابر با چهل یا پنجاه حرف، برای محاسبۀ حق‌الزحمۀ کاتبان. عموماً حق‌الزحمۀ کاتب را به ازای هر هزار بیت محاسبه می‌کردند و می‌پرداختند. رواج این اصطلاح و پرداخت حق‌الزحمه به این شیوه از قرن ۸ق متداول شد. پیش از آن، حق‌الزحمۀ کاتبان را به ازای هر «ورق کتابت» محاسبه می‌کردند. نسخه‌شناسان ایران نیز تا دورۀ معاصر اندازۀ کتابت نسخ خطی را براساس بیت می‌سنجیدند و ثبت می‌کردند.