تانگانیکا، سرزمین

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by Nazanin (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

تانگانیکا، سرزمین (Tanganyika)

سابقاً کشوری در شرق افریقا. امروزه سرزمین اصلی تانزانیا را تشکیل می‌دهد. بین ۱۸۸۴ـ۱۹۱۴ مستعمرۀ آلمان بود، در ۱۹۱۹ سرزمین قیمومی جامعۀ ملل[۱] شد، و از ۱۹۴۶ سرزمین قیمومی سازمان ملل[۲] شد و ادارۀ آن به بریتانیا واگذار گردید. در ۱۹۶۱ استقلال یافت و در ۱۹۶۴ با اتحاد با زنگبار[۳] کشور تانزانیا را تشکیل داد.

 

 


  1. League of Nations
  2. UN Trust Territory
  3. Zanzibar