تاچریسم

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\1' به '<!--1')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

تاچِریسم (Thatcherism)

دیدگاهی سیاسی مبتنی بر اعتقاد به کارآمدی نیروهای بازار، لزوم وجود حکومت مرکزی مقتدر، و عقیده به ترجیح داشتن خودیاری بر اتّکا به دولت، همراه با عنصر نیرومندی از ملی‌گرایی. این ایدئولوژی با نام نخست‌وزیر پیشین انگلستان، مارگارت تاچر، شناخته می‌شود، اما ریشه‌های آن به نگرش فردگرایانه‌ای بازمی‌گردد که در حزب لیبرال قرن ۱۹ و حزب محافظه‌کار قرن ۲۰ وجود داشت. درضمن، تاچریسم دیگر محدود به انگلستان نیست. بارونس تاچر، از زمان کناررفتن از قدرت، بنیادی خاص خویش تشکیل داده است. عناصری از تاچریسم، به‌ویژه تأکید بر کنترل مخارج عمومی و ترویج فرصت‌هایی برای موفقیت شخصی، از ۱۹۹۷ در رویکرد سیاست‌گذارانۀ حکومت تونی‌ بلر گنجانده شد، اما این حکومت کوشید در قالب آنچه راه سوم خوانده شده است تأکید بیشتری بر عدالت اجتماعی و کمک به مطرودین اجتماعی به‌عمل آورد.