تجزیه و تحلیل نتایج کلیدی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

تجزیه و تحلیل نتایج کلیدی (key results analysis)

روش مدیریت مربوط به تشخیص مؤلفه‌های اجرایی که برای هر فرآیند یا رویداد خاص، سطح عملکرد و روش‌های کنترل و نظارت مورد نظر در آن ضروری است