تجزیه و تحلیل نتایج کلیدی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\1' به '<!--1')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

تجزیه و تحلیل نتایج کلیدی (key results analysis)

روش مدیریت مربوط به تشخیص مؤلفه‌های اجرایی که برای هر فرآیند یا رویداد خاص، سطح عملکرد و روش‌های کنترل و نظارت مورد نظر در آن ضروری است