ترِبْلینْکا (Treblinka)

اردوگاه مرگ آلمان، واقع در ۸۰کیلومتری شمال غربی ورشو[۱]. در آن‌جا حدود ۸۰۰هزار زندانی پیش از فرار جمعی در آوریل ۱۹۴۳ به‌قتل رسیدند. در آن فرار، زندانیان بسیاری از نگهبانان اس‌اس را کشتند. در نوامبر ۱۹۴۳، پس از اقدامات تلافی‌جویانه، بازداشتگاه بسته و برچیده شد. تربلینکا را که در اصل به‌منزلۀ اردوگاه کار اجباری برای زندانیان سیاسی ساخته بودند (۱۹۴۰)، در ژوئن ۱۹۴۱ بازسازی، و تجهیزات سوختن اجساد را در آن تعبیه کردند و تا تابستان ۱۹۴۲، یهودیان گتوی ورشو را با کشتی به آن‌جا می‌بردند.

 


  1. Warsaw