تساهل

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

تساهُل (toleration)

آزادی دین، در کشورهای واجد دینی رسمی. در قرن ۱۹ تساهل، در همۀ جهان مراعات می‌شد؛ ولی پیدایش فاشیسم و کمونیسم دامنۀ اجرای آن را در بسیاری کشورها محدود کرد، اگرچه بیشتر حکومت‌ها همچنان مدعی پشتیبانی از تساهل‌اند. جنبش اصلاح دین اصلِ لزوم تبعیت مردم از دین پادشاهشان را پذیرفت. این اصل تلویحاً به برابری دین‌ها[۱] از لحاظ نظری اشاره داشت، و از همین رو زمینه را برای پذیرش اصل تساهل هموار کرد. بی‌اعتنایی به دین در دورۀ جدید نیز به توسعۀ اصل تساهل کمک کرده است.

 


  1. Cuius regio, eius religio