تسیمرمان، یوهان گیورگ فون (۱۷۲۸ـ۱۷۹۵)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

تِسیمِرْمان، یوهان گِئورگ فون (۱۷۲۸ـ۱۷۹۵)(Zimmermann, Johann Georg von)

نویسنده و فیلسوف سوئیسی. ازجمله آثار اوست: دربارۀ تنهایی[۱] (۱۷۵۶ـ۱۷۸۵) و دربارۀ غرور ملی[۲] (۱۷۵۸). پزشکی موفق بود و رسالۀ پزشکی دربارۀ تجربه‌های دارویی[۳] (۱۷۶۳) را نوشت. از ۱۷۶۸ پزشک دربار جورج سوم در هانوور[۴] بود.

 


  1. Uber die Einsamkeit/On Solitude
  2. Vom Nationalstolz/On National Pride
  3. Von der Erfahrung in der Aaznei
  4. Hannover