تعادل

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 11:34, 22 September 2019 by Nazanin (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

تَعادُل (equilibrium)
در فیزیک، وضعیت تغییرناپذیر دستگاه. در این وضعیت، دستگاه می‌تواند برای همیشه متوازن بماند، مگر آن‌که دچار آشفتگی شود. در حالت تعادل ایستا[۱]، مثل جسمی که روی کف اتاق قرار دارد، هیچ حرکتی در جسم دیده نمی‌شود. در مقابل، در حالت تعادل دینامیکی[۲]، دستگاه با وجود تغییرات مداوم و متقابل در حالت پایا[۳] می‌ماند. مثلاً، در بطری دربسته‌ای که تا نیمه آب دارد، سطح آب به این علت ثابت می‌ماند که آهنگ تبخیر مولکول‌ها از سطح و آهنگ میعان مولکول‌های بخار با هم برابر است.

نیز ← تعادل_شیمیایی

 


  1. static equilibrium
  2. dynamic equilibrium
  3. steady state