تعادل خنثی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

تَعادُلِ خُنْثی (neutral equilibrium)
(یا: تعادل بی‌تفاوت) حالت تعادل جسمی که بعد از جابه‌جایی، در وضعیت جدید نیز درحال سکون بماند. این جسم نه بعد از جابه‌جایی به وضعیت قبلی بازمی‌گردد و نه به تغییر وضعیت ادامه می‌دهد. کره‌ای که روی سطحی افقی قرار گرفته است، تعادل خنثی دارد. نیز ← پایداری