تعادل شیمیایی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

تَعادُلِ شیمیایی (chemical equilibrium)

شرایطی که در آن محصولات واکنش شیمیایی برگشت‌پذیر[۱]، با همان سرعتی که تشکیل می‌شوند دوباره به واکنشگرها تجزیه شوند، به‌قسمی که غلظت هریک از واکنشگرها و محصولات ثابت بماند. در حالت تعادل[۲]، مقدار هر واکنشگر و محصول واکنش با ثابت تعادلِ[۳] آن واکنش در دمای خاص مشخص می‌شود.

 


  1. reversible chemical reaction
  2. equilibrium
  3. equilibrium constant