تقویت کننده

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

تَقویت‌کننده (amplifier)

ابزاری الکترونیکی برای افزایش شدت سیگنال‌[۱]هایی مانند سیگنال‌های رادیویی. نسبت شدت سیگنال خروجی[۲] به‌شدت سیگنال ورودی[۳] را بهرۀ[۴] تقویت‌کننده می‌گویند. تقویت‌کننده علاوه‌بر افزایش بهره لازم است در گستره‌ای از بسامد[۵]ها کار کند و سیگنال را تغییرشکل ندهد. اگرچه می‌توان تقویت‌کنندۀ ساده را منفرداً با استفاده از لامپ الکترونی یا ترانزیستور[۶] ساخت، تقویت‌کننده‌هایی که در عمل به‌‌کار می‌روند معمولاً مدار[۷]های پیچیده‌ای دارند.

 


  1. signal
  2. output signal
  3. input signal
  4. gain
  5. frequency
  6. transistor
  7. circuit