تقویم الابدان فی تدبیر الانسان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

تَقویمُ‌الأبدان فی تَدبیر الاِنسان
کتابی در پزشکی تألیف ابوعلی یحیی بن عیسی معروف به ابن جَزلَه ( ـ ۴۹۳). این کتاب به‌زبان عربی و به‌دستور خلیفه المقتدر بالله (۴۶۷ـ۴۸۷) نوشته شد. ابن جَزْلَه در این کتاب از شیوۀ تألیف کتاب تقویم الصحة ابن بطلان استفاده و خصوصیات بیماری و دارو را در جداولی تنظیم کرده است. روش ابن‌جزله در این کتاب آن بوده است که مطالب را مختصر اما کامل بنویسد. این ویژگی کتاب باعث شده است تا نسخه‌های فراوانی از این کتاب به‌زبان عربی و فارسی در کتابخانه‌های دنیا وجود داشته باشد و بارها ترجمه و تلخیص شود.