تلوار

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

تَلْوار

رودخانه‌ای دایمی در استان‌های کردستان و زنجان، با درازای ۱۴۲ کیلومتر. در شهرستان‌های قروه، بیجار، و خدابنده جریان دارد. این رودخانه که از بزرگ‌ترین ریزابه‌های ‌رود قزل‌اوزن است از دامنۀ غربی کوه‌های سه‌پلان و پنجه در ۲۹کیلومتری غرب جنوبی قروه سرچشمه می‌گیرد و به‌سوی شمال شرقی روان می‌شود. در طول مسیر خود با ریزابه‌های متعددی ازجمله اوزون‌دره مخلوط می‌گردد و رو به شمال روان می‌شود و در ۵۰کیلومتری غرب قیدار (استان زنجان) به رودخانۀ قزل‌اوزن می‌ریزد. میانگین آب‌دهی سالانۀ این رودخانه، ۲۸۶میلیون متر مکعب است.