تندی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 07:42, 29 September 2019 by Nazanin (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

تُنْدی (speed)

فرمول

(یا: مقدار سرعت) آهنگ[۱] حرکت یک شیء. تندی متوسط[۲] (v) شیء را از تقسیم مسافت پیموده شده (s) بر زمانی که صرف حرکت شده است (t) به‌دست می‌آورند: (فرمول، مربوطه در تصویر کنار متن آمده است).

واحدهای معمول تندی متربرثانیه و کیلومتربرساعت است. تندی کمیتی اسکالر[۳] (عددی) است که در آن جهت مطرح نیست. در کمیت بُرداری سرعت[۴]، مقدار (بزرگی) و جهت را درنظر می‌گیرند.

نیز ← نمودار_مسافت_ـ_زمان؛ نمودار_تندی_ـ_زمان

 


  1. rate
  2. average speed
  3. scalar quantity
  4. velocity