تَنِش و کُرْنِش (stress and strain)
در علم مواد، مقدار نیروی تغییرشکل‌دهندۀ وارد بر جسم تنش، و میزان تغییرشکل نسبی حاصل از آن را کُرنش می‌نامند. برای مواد کاملاً کشسان[۱]، تنش متناسب با کُرنش[۲] است (قانون هوک[۳]).

 


  1. completely elastic
  2. strain
  3. Hooke\'s law