تنکابنی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

تُنکابنی
از گویش‌های غربی طبری. رایج در شهرستان تنکابن. در این گویش مضاف‌الیه بر مضاف و صفت بر موصوف تقدم دارد. گویش تنکابنی به گیلکی بسیار نزدیک است و صورت‌های افعال در آن شبیه گیلکی است، مانند bauten در تنکابنی و goten در گیلکی به معنی «گفتن».