تنکابنی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 06:09, 24 May 2021 by Nazanin (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

تُنکابنی
از گویش‌های غربی طبری. رایج در شهرستان تنکابن. در این گویش مضاف‌الیه بر مضاف و صفت بر موصوف تقدم دارد. گویش تنکابنی به گیلکی بسیار نزدیک است و صورت‌های افعال در آن شبیه گیلکی است، مانند bauten در تنکابنی و goten در گیلکی به معنی «گفتن».