تهدید

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

تهدید (Threat)

هرگونه اقدام ناخواسته (سهوی یا عمدی) با نیت انجام عملی که ممکن است به ایجاد آسیب یا ضرر به اموال و یا دارائی‌‌های دیگران منجر شود. تهدید می‌تواند به شکل پیام‌‌های صریح و یا ضمنی و ناآشکار صورت پذیرد. معنی دیگر این کلمه، فردی است که وجود وی به خطر تعبیر می‌شود. غالباً تهدید در قبال یک یا چند هدف آسیب‌پذیر مشخص صورت می‌گیرد.