تهران مصور

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\1' به '<!--1')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

تهران‌مصوّر

هفته‌نامۀ سیاسی، اجتماعی، چاپ تهران. در چند دوره به‌چاپ رسیده است. دورۀ اول در ۱۳۰۸ش، به مدیریت و صاحب‌امتیازی عباس نعمت منتشر شد. نعمت امتیاز مجله‌ را در ۱۳۲۱ به احمد دهقان سپرد و او مجدداً در ۱۳۲۲ تهران‌مصور را منتشر کرد که نشر آن تا ۱۳۵۳ ادامه یافت. این مجله ابتدا فکاهی بود، ولی بعدها شکل سیاسی به خود گرفت و احمد دهقان در ۱۳۲۹ در دفتر خود ترور شد. دورۀ سوم از ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸، به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی عبدالله والا و سردبیری ستار بقایی و مسعود بهنود، منتشر شد.