تور (اساطیر، ۲)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

تور (اساطیر، ۲)(Thor)

تور

در اساطیر اسکاندیناوی و تیوتونی[۱]، خدای رعد. تور را در هیئت مردی با قدرت خارق‌العاده تصویر کرده‌اند که از انسان‌ها در برابر دیوان و غولان یخ‌بندان دفاع می‌کند. پسر اودین[۲] و فریا[۳]، و از اِسیر[۴]ها (خدایان جنگجو) بود. کلمۀ انگلیسی ترزدی[۵] (پنج‌شنبه) از نام او اقتباس شده است. تور سه ابزار جادویی در اختیار داشت: پتک (رعد و برق)، دستکش‌های آهنین برای به‌کارگیری سلاح و کمربندی که نیروی او را نیم‌برابر افزایش می‌داد. دو بز ارابه‌اش را می‌کشیدند. رومیان او را با ژوپیتر[۶] همانند می‌دانستند؛ کلمۀ ترزدی (در اصل تورزدی: روزتور) معادل لاتین جوویس دیئس[۷] (روز ژوپیتر) و فرانسوی ژودی[۸] است.  1. Teuton
  2. Odin
  3. Freya
  4. Aesir
  5. Thursday
  6. Jupiter
  7. Jovis dies
  8. jeudi