تیلور، فردریک وینسلو (۱۸۵۶ـ۱۹۱۵)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

تِیلور، فِرِدْریک وینسْلو (۱۸۵۶ـ۱۹۱۵)(Taylor, Frederick Winslow)

مهندس مشاور امریکایی و پایه‌گذار مدیریت علمی. عقایدش را در کتاب اصول مدیریت علمی[۱] (۱۹۱۱) طرح کرد. عقیده داشت که باید کار افراد را به وظایفی هرچه ساده‌تر تقسیم و مرحلۀ برنامه‌ریزی را از مرحلۀ اجرا جدا کرد و از مطالعات بهره‌وری[۲] و زمان‌سنجی بهره گرفت. روش‌های وی عیناً در خطِ تولید کارخانه‌ها به اجرا درآمد، اما به دلیل ایجاد فرسودگی روحی و ازخودبیگانگی[۳] در کارگران و تحقّق دیکتاتوری در مدیریت، با انتقادها و چالش‌هایی رو‌به‌رو شد.  1. Principles of Scientific Management
  2. time-and-motion Studies
  3. alienation