تیگران ششم

تیگران‌ ششم‌ (حک: ۱۴۲ـ۱۷۸م) Tigranes VI
امیر اَرمَنیه، پسر آرتاشِس سوم. از ۱۴۲م تا ۱۷۸م فرمان راند و سیاست‌های ضدایرانی نیاکانش را ادامه داد.