تیگران ششم

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 09:41, 13 June 2021 by Mohammadi1 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

تیگران‌ ششم‌ (حک: ۱۴۲ـ۱۷۸م) Tigranes VI
امیر اَرمَنیه، پسر آرتاشِس سوم. از ۱۴۲م تا ۱۷۸م فرمان راند و سیاست‌های ضدایرانی نیاکانش را ادامه داد.